Umów wizytęprzez Internet!


Wybierz dogodny termin w poniższym kalendarzu i potwierdź rezerwację.

Wczytywanie kalendarza...

Powrót do kalendarza
Rezerwacja wizyty Rezerwacja wizyty telefonicznej Rezerwacja wizyty wideo Skierniewice
Rezerwacja wizyty Rezerwacja wizyty telefonicznej Rezerwacja wizyty wideo Skierniewice
Rezerwacja wizyty Rezerwacja wizyty telefonicznej Rezerwacja wizyty wideo Skierniewice
01 stycznia 0000 godzina 00:00
Skierniewice, ul. Kopernika 9a
Dietetyk: mgr Katarzyna Zawadzka (Pruszkowska)
Skierniewice, ul. Kopernika 9a
Dietetyk: mgr Karolina Maciejewska
Skierniewice, ul. Kopernika 9a
Dietetyk: mgr Magdalena Mazgaj
Tutaj wpisz kod który otrzymałeś wiadomością sms.
Wysyłanie

Wysyłanie danych

Zapraszam serdecznie na bezpłatne
konsultacje w moim gabinecie.

W ramach wspólnego spotkania:

 • dokonamy szczegółowej oceny masy i składu ciała
 • przeanalizujemy Twoje potrzeby i wydatki energetyczne
 • ustalimy optymalny zakres badań laboratoryjnych

Proszę o telefon aby umówić konkretną godzinę spotkania.

tel. 537 468 648

tel. 793 630 144

tel. 537 468 648

Zapraszam serdecznie na
konsultację online.

W ramach wspólnego spotkania:

 • dokonamy szczegółowej oceny masy i składu ciała
 • przeanalizujemy Twoje potrzeby i wydatki energetyczne
 • ustalimy optymalny zakres badań laboratoryjnych

Proszę o telefon aby umówić konkretną godzinę rozmowy.

tel. 537 468 648

tel. 793 630 144

tel. 537 468 648

mgr Katarzyna Zawadzka (Pruszkowska)
mgr Katarzyna Zawadzka (Pruszkowska)
mgr Karolina Maciejewska
mgr Karolina Maciejewska
mgr Magdalena Mazgaj
mgr Magdalena Mazgaj
Ukryj kalendarz

Regulamin poradni

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z poradni internetowej w zakresie płatnych usług dietetycznych. Osoba korzystająca z usług poradni określana jest Usługobiorcą. Firma będąca właścicielem poradni Usługodawcą.

 1. Usługodawcą poradni internetowej jest dietetyk wykonujący usługę dietetyczną. Administratorem serwisu: Agencja Promocji Zdrowia, ul. Zębcowska 53B/24, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
 2. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanej usługi a także za ewentualne konsekwencje zdrowotne jakie niesie za sobą przygotowany program zywieniowych przez poradnię Usługodawcy
 3. Usługobiorcą może być wyłącznie osoba fizyczna, która: ukończyła lat 18 lat oraz zaakceptowała Regulamin.
 4. Przed przystąpieniem do korzystania z usług poradni dietetycznej Usługobiorca ustalił z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety
 5. Usługobiorca wypełniając formularz zamówienia zobowiązany jest podać wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby. Jednocześnie oświadcza, że:
  • wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 z 1997) przez Administratora serwisu w celu zarządzania i administracji Portalem oraz obsługi usług płatnych,
  • usługobiorca w każdym momencie ma prawo wglądu do swoich danych, prawo do ich edytowanie, modyfikowania i usunięcia. Prawo to winno być realizowane bezpośrednio przez Portal.
  • usługobiorca ma prawo w każdym momencie usunąć swoje konto. Usunięcie konta jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku, powstającego pomiędzy Użytkowaniem a Portalem w chwili utworzenia konta na Portalu.
  • administrator oświadcza, że dane Użytkownika będą niedostępne dla osób trzecich
 6. Program żywieniowy przygotowany przez Uslugodawcę przeznaczony jest wyłącznie na użytek własny Usługobiorcy
 7. W celu prawidłowego opracowania Programu Żywieniowego niezbędne jest należyte i rzetelne wypełnienie formularza zamówienia
 8. Wysłanie formularza zamówienia diety jest jednoznaczne z zawarciem umowy o wykonanie usługi. 
 9. Warunkiem przygotowania programu żywieniowego jest dokonanie ustalonej wpłaty na konto bankowe Usługodawcy, o czym Usługobiorca zostanie powiadomiony stosownym mailem.
 10. Jeżeli Usługobiorca nie dokona wpłaty w Ciągu 10 dni o wypełnienia fomularza zawarta umowa zostaje anulowana.
 11. Rozpoczęcie usługi przygotowania programu następuje na trzeci dzień po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Usługodawcy. Do tego momentu Usługobiorca ma prawo rezygnacji z usługi.
 12. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmówienia wykonania programu żywieniowego, jeżeli jego przygotowanie wykracza poza zakres jego kompetencji lub wzbudza wątpliwości ze względu na stan zdrowia Usługobiorcy. W takich przypadkach, Usługodawca poinformuje o odmowie wykonania programu żywieniowego jak również dokona zwrotu wpłaty.
 13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło.
 14. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Usługodawcę rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.
POKAŻ